PLANISTYKA

Czym są wnioski i uwagi do studium i planów

przemówienie

Plany miejscowe i studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są dokumentami przesądzającymi o możliwościach zagospodarowania nieruchomości. Stanowią zbiór szczegółowych wytycznych w zakresie m.in. przeznaczenia terenu, kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu takich jak minimalna i maksymalna intensywność zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy i tym podobne. W planie określa się również, w zależności od potrzeb, granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, kolorystykę i wiele innych szczegółów mających wpływ na procesy budowlane.

Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego mają więc znaczący wpływ na potencjał inwestycyjny nieruchomości. W trakcie procedury planistycznej przewidziane są etapy umożliwiające wszystkim obywatelom udział w kształtowaniu treści dokumentów. Tymi etapami są:

– zbieranie wniosków do projektu. Są one rozpatrywane przez sporządzającego plan w trakcie przygotowywania projektu. Wnioski są bardzo istotne, ponieważ bez nich sporządzający może nie znać intencji i potrzeb właścicieli nieruchomości i inwestorów. Brak wniosków jest częstym zaniedbaniem ze strony inwestorów.

– wyłożenie planu do publicznego wglądu i możliwość składnia uwag. Uwagi są oceną gotowego projektu, mówią sporządzającym plan, czy projekt spełnia oczekiwania i potrzeby mieszkańców i inwestorów. Uwagi są rozpatrywane przez wójta (burmistrza, prezydenta), jeśli zostaną przez niego uwzględnione, wprowadza się odpowiednie poprawki do projektu planu. Jeśli uwagi zostaną odrzucone, w następnej kolejności rozpatruje je rada gminy.

Wnioski i uwagi są bardzo istotnym elementem procedury, gdyż umożliwiają zabezpieczenie interesów inwestorskich w trakcie przygotowywania planu miejscowego. Inwestorzy powinni je zgłaszać, by mieć wpływ na przeznaczenie posiadanych lub użytkowanych nieruchomości, które znajdują się w granicach opracowywanego dokumentu.

Z jednej strony, jeżeli ustalenia projektu planu lub studium są niekorzystne dla inwestora, należy złożyć uwagi, dzięki którym będą one mogły być wyeliminowane lub zmienione. Z drugiej strony jeśli ustalenia planu są korzystne należy dołożyć wszelkich starań, aby plan nie zawierał rozwiązań, które w przyszłości mogą zostać wykorzystane do stwierdzenia jego nieważności czy jego unieważnienia lub powodować problemy interpretacyjne, które mogą wpływać na przedłużanie się i komplikację procesów inwestycyjnych.

Jeśli nawet projekt dokumentu odpowiada wszelkim wymaganiom inwestora, należy rozważyć złożenie uwag, które potwierdzą sporządzającym dokument, iż zostały przyjęte właściwe rozwiązania. Uwagi takie są szczególnie istotne, jeśli w trakcie wyłożenia projektu do publicznego wglądu pojawiłyby się uwagi innych zainteresowanych stron (np. sąsiadów, konkurencyjnych podmiotów itd.), których przyjęcie mogłoby spowodować pogorszenie warunków inwestycyjnych. W takiej sytuacji sporządzający przy rozpatrywaniu uwag będą mieli świadomość oraz silne argumenty, aby zbyt pochopnie nie przyjmować innych uwag niekorzystnych danego inwestora.

Powiązane Posty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *