PLANISTYKA

CZYM SĄ WNIOSKI I UWAGI DO STUDIUM I PLANU

przemówienie

Plany miejscowe i studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są dokumentami przesądzającymi o możliwościach zagospodarowania nieruchomości. Stanowią zbiór szczegółowych wytycznych w zakresie m.in. przeznaczenia terenu, kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu takich jak minimalna i maksymalna intensywność zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy i tym podobne. W planie określa się również, w zależności od potrzeb, granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, kolorystykę i wiele innych szczegółów mających wpływ na procesy budowlane.

Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego mają więc znaczący wpływ na potencjał inwestycyjny nieruchomości a plany miejscowe muszą być zgodne ze studium. W trakcie procedury planistycznej są przewidziane etapy umożliwiający wszystkim partycypację w kształtowaniu treści dokumentów planistycznych. Tymi etapami są:

– Zbieranie wniosków do projektu. Wniosek może złożyć każdy. Wnioski są rozpatrywane przez sporządzającego plan w trakcie przygotowywania projektu. Dlatego wnioski są bardzo istotne, bez nich sporządzający może nie znać intencji właścicieli i inwestorów. Brak wniosków jest częstym zaniedbaniem ze strony inwestorów.

– wyłożenie planu do publicznego wglądu i możliwość składnia uwag. Uwagi są oceną już gotowego projektu, mówią sporządzającym plan czy projekt spełnia czy nie ich oczekiwania i potrzeby. Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta/Burmistrza/Wójta, następnie jeśli są one przez niego przyjęte są wprowadzane odpowiednie poprawki do projektu planu. Jeśli uwagi zostaną odrzucone przez Prezydenta/Burmistrza/Wójta są one rozpatrywane w następnej kolejności przez Radę gminy.

Wnioski i uwagi są wiec bardzo istotnym elementem procedury umożliwiającym zabezpieczenie interesów inwestorskich na etapie przygotowywania planu miejscowego. Wnioski i Uwagi do projektu planu miejscowego lub studium może złożyć każdy ale w szczególności powinny zostać złożone przez Inwestorów posiadających lub użytkujących nieruchomości w granicach opracowywanego dokumentu.
Z jednej strony jeżeli są jakieś nie korzystne dla Państwa ustalenia planu lub studium należy złożyć uwagi dzięki, którym będą one mogły być wyeliminowane lub zmienione. Z drugiej strony jeśli ustalenia planu są dla Państwa korzystne należy dołożyć wszelkich starań aby plan nie zawierał rozwiązań, które w przyszłości mogą zostać wykorzystane do stwierdzenia jego nieważności czy jego unieważnienia lub powodować problemy interpretacyjne, które mogą wpływać na przedłużanie się i komplikację procesów inwestycyjnych.

Jeśli nawet projekt dokumentu odpowiada wszelkim Państwa wymaganiom, należy rozważyć złożenie uwag, które potwierdzą sporządzającym dokument iż zostały przyjęte właściwe rozwiązania. Uwagi takie są szczególnie istotne jeśli w trakcie wyłożenia projektu do publicznego wglądu pojawiły by się uwagi innych zainteresowanych stron (np. sąsiadów, konkurencyjnych podmiotów itd.), których przyjęcie mogło by spowodować pogorszenie dla Państwa warunków inwestycyjnych. W takiej sytuacji sporządzający przy rozpatrywaniu uwag będą mieli świadomość oraz silne argumenty aby zbyt pochopnie nie przyjmować innych uwag niekorzystnych dla Państwa.

Powiązane Posty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *