REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PLANEKSPERT.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://planekspert.pl (dalej jako: „PlanEkspert.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”). Celem PlanEkspert.pl jest umożliwienie usługobiorcy zapoznania się z zakresem naszej działalności oraz zamówienia usług urbanistycznych. Nasze usługi wykonywane są zawsze na podstawie wytycznych usługobiorcy, tak aby sprostać jego oczekiwaniom i potrzebom. Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z usług elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, składanie zamówień, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez PlanEkspert.pl. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z PlanEkspert.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i skorzystania z naszych usług, Zespół PlanEkspert.pl

1) O NAS Właścicielem Serwisu Internetowego jest spółka KANON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Otrębusach (adres siedziby i do korespondencji: ul. Nadarzyńska 54, 05-805 Otrębusy) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000173498; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 zł; NIP 9521935293, REGON 015542650; adres poczty elektronicznej: biuro@planekspert.pl oraz numer telefonu kontaktowego: (+48) 222 569 788 (dalej jako: „Usługodawca”).

2) DEFINICJE 1. Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

a. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Usługobiorcy złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez określenie podstawowych warunków zawieranej Umowy.

b. FORMULARZ ZAPYTANIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Usługobiorcy złożenie zapytania ofertowego, w szczególności poprzez określenie zapotrzebowania i wytycznych Usługobiorcy.

c. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

d. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

e. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, PLANEKSPERT.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://planekspert.pl wraz z subdomenami.

f. UMOWA – umowa o świadczenie Usługi zawierana między Usługobiorcą i Usługodawcą – w zależności od rodzaju Usługi – na podstawie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu Internetowego § Strona 2 z 8 albo już poza Serwisem Internetowym na podstawie oferty Usługodawcy oraz dodatkowych ustaleń stron.

g. USŁUGA – odpłatna usługa urbanistyczna, której wykonanie na rzecz Usługobiorcy może być przedmiotem Umowy zawieranej przez Usługodawcę z Usługobiorcą.

h. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

i. USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, (2) osoba prawna albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego, w tym również zawierająca Umowy z Usługodawcą.

j. USŁUGODAWCA – spółka KANON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Otrębusach (adres siedziby i do korespondencji: ul. Nadarzyńska 54, 05-805 Otrębusy) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000173498; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 zł; NIP 9521935293, REGON 015542650; adres poczty elektronicznej: biuro@planekspert.pl oraz numer telefonu kontaktowego: (+48) 222 569 788. k. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.). l. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Usługobiorcy składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Usługodawcą.

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLANEKSPERT.PL 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca. 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niniejszym Regulaminem, zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

(1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

(2) dostęp do poczty elektronicznej;

(3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;

(4) zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

5. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, w szczególności wirusy komputerowe typu „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by § Strona 3 z 8 Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (korzystanie z Usług Elektronicznych oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

4) USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

1. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z Usług Elektronicznych: Blog, Formularz Zamówienia oraz Formularz Zapytania. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.

2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem, że złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę może doprowadzić do zawarcia Umowy z Usługodawcą, co pociąga za sobą obowiązek dokonania zapłaty. W każdym przypadku Usługobiorca informowany jest przed zawarciem Umowy o konieczności dokonania zapłaty oraz o wysokości wymaganych opłat.

3. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć w sposób prawidłowy i pozbawiony wad.

4. Korzystanie z Bloga jest dostępne dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy bez potrzeby dokonywania innych czynności. Korzystanie z Bloga jest nieodpłatne i następuje po przejściu do odpowiedniej zakładki Serwisu Internetowego zawierającej artykuły publikowane przez Usługodawcę. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub opuszczenie strony Serwisu Internetowego.

5. Usługodawca umożliwia dodawanie komentarzy pod wpisami na Blogu. Komentarze Usługobiorców Serwisu wyrażają wyłącznie ich własną opinię i nie stanowią opinii Usługodawcy. Niedozwolone jest zamieszczanie komentarzy naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd innych Usługobiorców, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne serwisy i strony internetowe. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia komentarzy naruszających powyższe zasady.

6. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Usługobiorcę interesującej go Usługi spośród dostępnych na stronie Serwisu Internetowego. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego. W przypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy i numeru NIP.

7. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

8. Korzystanie z Formularza Zapytania rozpoczyna się z momentem wybrania przez Usługobiorcę interesującej go Usługi spośród dostępnych na stronie Serwisu Internetowego. Złożenie zapytania § Strona 4 z 8 ofertowego następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zapytania i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zapytania pola „Złóż zapytanie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Zapytania niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego, a także szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu Usługi oraz zapotrzebowania Usługobiorcy.

9. Usługa Elektroniczna Formularz Zapytania świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania ofertowego za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zapytania ofertowego za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

5) WARUNKI ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. W Serwisie Internetowym dostępne są Usługi, które mogą być przedmiotem Zamówienia Usługobiorcy. W tym przypadku zawarcie Umowy następuje po złożeniu przez Usługobiorcę Zamówienia zgodnie z pkt. 4.6 Regulaminu.

2. Cena Usługi uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Usługi będącej przedmiotem Zamówienia, a także o ewentualnych innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Usługobiorca jest informowany na stronach Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Usługobiorcę woli związania się Umową.

3. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Usługobiorcą a Usługodawcą.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.3 Regulaminu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy.

5. Zawarcie Umowy w przedmiocie pozostałych Usług, dla których nie jest możliwe złożenie Zamówienia, wymaga nawiązania z Usługodawcą przez Usługobiorcę indywidualnego kontaktu w celu otrzymania dopasowanej oferty wykonania Usługi. Informacje o Usługach, o których mowa w zdaniu poprzednim, podane na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz co najwyżej zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6. Nawiązanie kontaktu przez Usługobiorcę z Usługodawcą w celu otrzymania oferty Usług, o których mowa w pkt. 5.5 Regulaminu, może nastąpić w szczególności w drodze zapytania składanego zgodnie z pkt. 4.8 Regulaminu. W tym przypadku zawarcie Umowy następuje zawsze poza Serwisem Internetowym po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej Umowy.

6) PŁATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM

1. W przypadku Usług, które mogą być przedmiotem Zamówienia składanego w Serwisie Internetowym, Usługodawca udostępnia następujące sposoby dokonania płatności z tytułu zawieranej Umowy: a. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy. b. Płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu internetowego Paynow.pl prowadzonego przez spółkę mBank S.A. Szczegółowe informacje o aktualnych sposobach płatności dostępne są na stronie internetowej: www.paynow.pl.

2. Klient obowiązany jest do uregulowania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonania Usługi przez Usługodawcę. § Strona 5 z 8 3. Po upływie pierwotnego terminu płatności, w przypadku bezskutecznych upomnień co do obowiązku uregulowania należności, Usługodawca będzie uprawniony odstąpić od Umowy zawartej z Usługobiorcą.

7) SPOSÓB, TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI

1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy wyłącznie Usług, których zakup następuje w drodze Zamówienia składanego w Serwisie Internetowym. W zakresie pozostałych Usług wiążące są zawsze warunki znajdujące się w ofercie Usługodawcy oraz w odrębnych ogólnych warunkach świadczenia usług stosowanych przez Usługodawcę.

2. Usługi będące przedmiotem Umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu Internetowego świadczone są najwcześniej po dokonaniu zapłaty zgodnie z pkt. 6 Regulaminu oraz według opisu i zakresu Usługi wskazanego Klientowi na stronach Serwisu Internetowego, przed wyrażeniem przez Klienta woli związania się Umową.

3. Usługi świadczone są domyślnie na odległość – za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. O ile z treści zawartej Umowy nie wynika inaczej, podawane terminy realizacji Usługi liczone są zawsze w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Dla prawidłowej realizacji Usługi konieczne mogą być również dodatkowe ustalenia między Klientem a Usługodawcą poprzedzające rozpoczęcie wykonania Usługi przez Usługodawcę. W takim wypadku Usługa świadczona jest na warunkach ustalonych szczegółowo przez Klienta i Usługodawcę, w szczególności w terminie i miejscu uzgodnionym przez strony już po zawarciu Umowy.

6. Klient obowiązany jest do współdziałania z Usługodawcą celem prawidłowego wykonania Umowy. Jeżeli wynika to z treści zawartej Umowy, Klient jest obowiązany dostarczyć materiały lub informacje w zakresie potrzebnym do wykonania przedmiotu Umowy przez Usługodawcę. W przypadku braku niektórych informacji bądź ich niejasności, Klient może zostać poproszony o ich uzupełnienie lub doprecyzowanie.

7. Klient obowiązany jest dostarczać wyłącznie materiały i informacje prawdziwe, rzetelne i niewprowadzające w błąd, które nie będą naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym praw podmiotów trzecich. Klientowi zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

8. Usługodawca jest odpowiedzialny za prawidłowość i rzetelność świadczonych Usług. Usługodawca może posługiwać się przy wykonywaniu Usług podmiotami trzecimi, którym zleci wykonanie części lub całości Usługi, z zastrzeżeniem, że odpowiada za ich zaniechania i działania jak za własne. Usługodawca zapewnia przy tym, aby wybrany przez niego podmiot odpowiedzialny za wykonanie Usługi posiadał stosowne uprawnienia i wymagane kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju Usług.

9. Jeżeli Usługa wykonana przez Usługodawcę wymaga akceptacji Klienta, za akceptację poczytuje się także niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń w uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku uzasadnionych uwag Usługodawca zobowiązuje się dokonywać poprawek do czasu ostatecznej akceptacji Usługi przez Klienta.

10. W zależności od ustaleń stron, przedmiot Umowy może zostać przekazany Klientowi na fizycznym nośniku za pośrednictwem przewoźnika działającego na zlecenie Usługodawcy. Usługodawca pokrywa koszty dostarczenia przedmiotu Umowy do Klienta, chyba że z treści Umowy wynika inaczej.

8) KONTAKT Z PLANEKSPERT.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: biuro@planekspert.pl), za pośrednictwem której można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

9) REKLAMACJE

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 471 i następne Kodeksu Cywilnego). § Strona 6 z 8 2. Wszelkie reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług albo działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@planekspert.pl. 3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów nieustosunkowanie się do reklamacji w powyższym terminie skutkuje uznaniem roszczenia konsumenta za zasadne. 10)

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do odpłatnych umów zawieranych między Usługobiorcą będącym konsumentem a Usługodawcą.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3. Z zastrzeżeniem pkt. 10.2 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 10.4 Regulaminu.

4. W przypadku zakupu przez konsumenta usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@planekspert.pl. Konsument może również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. 11)

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) § Strona 7 z 8 wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 12)

PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia. 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.

2. Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich bez wcześniejszego wzywania Usługobiorcy do ich zmiany bądź usunięcia.

3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny.

4. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

5. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis Internetowy jest wolny od błędów lub że Usługobiorca niebędący konsumentem będzie w stanie obsługiwać Serwis bez problemów i zakłóceń.

6. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. katastrofy naturalne, trzęsienia ziemi, pożary, powodzie, epidemie, rozruchy, wojny, zamieszki) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych Serwisu Internetowego, a w razie ich braku – jedynie do kwoty 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

14) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim. § Strona 8 z 8 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania lub zmiany obecnie świadczonych Usług Elektronicznych; zmiany danych Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zakupione Usługi. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

Dziękujemy za uważną lekturę! W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie. Zapraszamy do współpracy, Zespół PlanEkspert.pl