Ekspertyzy, opinie urbanistyczne

Profesjonalna pomoc doświadczonego urbanisty przydaje się w działalności związanej z szeroko pojętym obrotem nieruchomościami. Przygotowane przez niego opinie i ekspertyzy urbanistyczne często są traktowane jako materiał dowodowy w toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych odnoszących się do wydawania pozwoleń na budowę lub decyzji o warunkach zabudowy. Opracowany z najwyższą starannością dokument umożliwia wdrożenie w życie sporządzonej wcześniej koncepcji zabudowy przestrzennej terenu oraz usprawnia proces jej realizacji. Dlatego zadanie przygotowania ekspertyzy urbanistycznej warto powierzyć zatrudnianym przez naszą firmę specjalistom.

Do czego służy opinia urbanistyczna?

Za główny cel opinii opracowanej przez profesjonalnych planistów przestrzennych uważa się dokładne rozplanowanie ewentualnego zagospodarowania danego terenu pod kątem jego przeznaczenia pod określone inwestycje. Rzetelnie przeprowadzone analizy wskazują na zakres prac koniecznych do zrealizowania w ramach konkretnego przedsięwzięcia, pozwalają też określić, jaki jest stopień ich ważności. Opracowane z najwyższą starannością opinie urbanistyczne pozwalają też na określenie z dużą dozą prawdopodobieństwa, z jakimi trudnościami będzie wiązać się realizacja danej inwestycji budowlanej.

Ekspertyzy przestrzenne mogą pełnić różne role. Zwykle służą one jako:

  • dodatkowy materiał przy pozwoleniu na budowę oraz pomocniczy w trakcie toczących się sporów sądowych;

  • załącznik do uwag i wniosków do studiów gminnych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

  • dodatkowy dokument dołączany do wniosków o warunki zabudowy;

  • materiał sprzyjający podejmowaniu najlepszych decyzji przy sprzedaży bądź zakupie nieruchomości.

Fachowo sporządzone opinie i ekspertyzy urbanistyczne umożliwiają rzetelne oszacowanie kosztów inwestycji oraz czasu potrzebnego do jej kompleksowej realizacji.

Profesjonalne ekspertyzy przygotowane przez uprawnionego urbanistę

Pracujący w naszej firmie rzeczoznawcy są uwzględnieni w wykazach opracowywanych i na bieżąco aktualizowanych przez Polską Izbę Urbanistów. Udostępniamy je klientom zarówno w formie tekstowej, jak i graficznej. Przy ich sporządzaniu bierzemy pod uwagę różne kwestie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że prawidłowo przygotowane planowanie przestrzenne uwzględnia interesy różnych zainteresowanych gospodarką urbanistyczną osób prywatnych i przedsiębiorców. Przy planowaniu inwestycji budowlanych i opracowywaniu stosownych opinii trzeba też mieć wzgląd na konieczność ochrony środowiska naturalnego oraz właściwego zabezpieczenia zabytków kultury znajdujących się na danym terenie.

Zatrudniani przez nas specjaliści zajmują się przygotowywaniem ekspertyz urbanistycznych od wielu lat. Bierzemy na siebie odpowiedzialność również za sporządzanie skarg na miejscowe plany zagospodarowania terenu, a także za opracowywanie tekstów odwołań od decyzji administracyjnych. Dodatkowo udzielamy profesjonalnych porad inwestycyjnych. Do każdego powierzonego nam zadania podchodzimy indywidualnie, biorąc jednak pod uwagę aktualne wytyczne dotyczące zasad planowania przestrzennego.

ZAMÓW EKSPERTYZĘ

lub opinię