Monitoring planistyczny

Posiadasz lub zarządzasz wieloma nieruchomościami?
Nie jesteś pewien, czy zmiany w dokumentach planistycznych (planach miejscowych i studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) na obszarach, na których znajdują się Twoje nieruchomości, nie pokrzyżują Ci planów?
Prowadzimy monitoringi planistyczne, które pozwolą Ci śledzić i reagować na nadchodzące zmiany. Będziesz mógł zabezpieczyć już istniejące przedsięwzięcia oraz osiągnąć założone cele.

Monitoring jest prowadzony w sposób ciągły w ustalonym okresie. Na początku współpracy otrzymasz komplet informacji z zakresu planowania przestrzennego o terenach, na których znajdują się Twoje nieruchomości.
Co powinieneś wiedzieć o nieruchomości:
– co jest zawarte w dokumentach planistycznych, zarówno aktualnych jak i poprzednio obowiązujących,
– jakie występują formy ochrony zabytków i przyrody,
– jakie są uwarunkowania geologiczne,
– czy jest to teren zalewowy.

Raport z monitoringu otrzymujesz raz w miesiącu. Zawiera bieżące informacje o stanie dokumentów planistycznych dotyczących Twoich nieruchomości. Jesteś systematycznie powiadamiany o następujących działaniach:
– ogłoszeniach o przystąpieniu do uchwalenia/zmiany planu lub studium,
– rozpoczęciu nowych procedur planistycznych,
– etapie, na jakim jest tocząca się procedura planistyczna,
– pracach nad zmianami w innych lokalnych przepisach powszechnie obowiązujących a mających wpływ na stan prawny Twojej nieruchomości, np. procedury służące wprowadzeniu form ochrony przyrody lub zabytków,
– innych działaniach związanych z planowaniem przestrzennym.

ZAPYTAJ O OFERTĘ

monitoringu planistycznego