Monitoring planistyczny

Posiadasz lub zarządzasz wieloma nieruchomościami?
Nie jesteś pewien czy zmiany w dokumentach planistycznych (planach miejscowych i studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) na obszarach, na których znajdują się Twoje nieruchomości nie pokrzyżują Waszych planów?
Prowadzimy monitoringi planistyczne, które pozwolą Wam nie przeoczyć terminów składania wniosków lub uwag, pozwolą zareagować na przyszłe zmiany aby osiągnąć założony cel lub zabezpieczyć już istniejące przedsięwzięcia.

Monitoring jest prowadzony w sposób ciągły w okresie ustalonym z Zamawiającym. W ramach monitoringu Zamawiający otrzymuje na początku współpracy komplet informacji z zakresu planowania przestrzennego dotyczących wszystkich jego nieruchomości.
Co Inwestor powinien wiedzieć o swojej nieruchomości:
– co jest zawarte w dokumentach planistycznych dotyczących jego nieruchomość zarówno aktualnych jak i poprzednio obowiązujących,
– czy i jakie formy ochrony zabytków dotyczą jego nieruchomości,
– czy i jakie formy ochrony przyrody dotyczą jego nieruchomości,
– jakie są uwarunkowanie geologiczne,
– czy jest to teren zalewowy,

W ramach monitoringu Zamawiający otrzymuje raport raz w miesiącu (chyba, że zostanie to ustalone inaczej w umowie) zawierający bieżące informacje dotyczące dokumentów planistycznych związanych z nieruchomościami wskazanymi przez niego. Dzięki temu Zamawiający otrzymuje regularnie pełne informacje:

– o ogłoszeniach o przystąpieniu do uchwalenia/zmiany planu lub studium, czy są rozpoczęte jakieś procedury planistyczne np. czy trwa procedura opracowania lub zmiany studium lub planu miejscowego,

– na jakim etapie jest procedura planistyczna jeśli któraś z nieruchomości Zamawiającego jest objęta taką procedurą,

– czy trwają jakieś prace dotyczące zmian w innych lokalnych przepisach powszechnie obowiązujących mających wpływ na stan prawny nieruchomości Zamawiającego, np. czy trwają procedury służące wprowadzeniu jakichś form ochrony przyrody lub zabytków

i inne związane z planowaniem przestrzennym

ZAPYTAJ O OFERTĘ

monitoringu planistycznego