ZESPÓŁ PLAN EKSPERT

Kim jesteśmy?
Pracownia nasza od ponad 20 lat zajmuje się przede wszystkim projektowaniem urbanistycznym, wsparciem jednostek samorządowych, podmiotów komercyjnych i osób prywatnych w procesach planistycznych. W pracowni wykonywane są projekty dokumentów planistycznych oraz związane z nimi opracowania środowiskowe oraz finansowe.

Wykonaliśmy kilkaset opracowań z zakresu gospodarki przestrzennej dla jednostek samorządowych oraz wiele usług związanych z bezpośrednią pomocą inwestorom i osobom prywatnym w procedurach planistycznych i obrocie nieruchomościami. W pracowni zatrudnieni są specjaliści z różnych dziedzin związanych z planowaniem przestrzennym. Szefem pracowni i kierownikiem zespołu odpowiedzialnego za stworzenie i obsługę stron działkazplanem.pl i planekspert.pl jest architekt urbanista Grzegorz Chojnacki, który studia na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej ukończył w 1996roku. W 1999 ukończył Podyplomowe Studium Planowania Przestrzennego. Od 2000r. prowadzi własną pracownię urbanistyki i architektury pod nazwą KANON Grzegorz Chojnacki. Obecnie pracownia jest przekształcona w spółkę z o.o., która działała też pod nazwą SUNBAR.

Grzegorz Chojnacki posiada: uprawnienia urbanistyczne od 2002 roku, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej od 2003 roku, tytuł Rzeczoznawcy Polskiej Izby Urbanistów przyznany w 2014 roku. Oprócz prowadzenia pracowni projektowej Grzegorz Chojnacki aktywnie uczestniczy w innych formach działalności zawodowej, między innymi: od 2010 do 2014r był Członkiem Prezydium Rady Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie, 2014r jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów, był członkiem Sądów w konkursach urbanistyczno-architektonicznych, jest członkiem wielu Gminnych Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych, między innymi Członkiem Zespołu Ekspertów Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej m. st. Warszawy.

Title

Dlaczego to robimy?
Ponieważ zależy nam, jako urbanistom, na jak najwyższej jakości przestrzeni, która jest wspólnym naszym dobrem i mamy świadomość, że w znacznej mierze to inwestorzy i przedsiębiorcy kreują krajobraz naszych miast i wsi. Dlatego chcemy im pomagać we wszystkich aspektach ich działalności związanych z planowaniem przestrzennym. Pomagamy im w partycypowaniu w procesach planistycznych, doradzamy jak wykorzystywać ich nieruchomości aby z jednej strony przynosiły im jak największy zysk i z drugiej strony ich inwestycje budziły uznanie wszystkich stron procesów urbanistycznych. Jest to szczególnie ważne ponieważ to oni bardzo często wyznaczają trendy i kreują wzorce do naśladowania. Dlatego staramy się monitować zmiany wybranych dokumentów planistycznych i pomagać przedsiębiorcom w formułowaniu ich potrzeb w formie wniosków i uwag do dokumentów planistycznych.

Z naszego doświadczenia wynika, że niestety część właścicieli i zarządców nieruchomości w Polsce nie posiada dostatecznej wiedzy na temat systemu planowania przestrzennego a wartość nieruchomości oraz ich przydatność do realizacji zakładanych celów zależy w znacznej mierze od dokumentów planistycznych takich jak studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Niestety zdarza się, że zaangażowanie niektórych przedsiębiorców w procesy planistyczne jest zbyt niskie. Ma to swoje konsekwencje w późniejszych fazach procesów inwestycyjnych. Ilość problemów na etapie projektowania i realizacji przyszłych inwestycji mogła by być znacząco mniejsza gdyby wszyscy zainteresowani wyrażali swoje potrzeby na odpowiednim etapie planowania. Brak udziału inwestorów na etapie planowania przestrzennego powoduje w późniejszych fazach wiele nieporozumień i problemów.